Regulamin

Witryna internetowa firmy NETGEAR zasady korzystania i ograniczenia prawne.

 

Uwaga: prosimy przeczytać poniższe warunki przed skorzystaniem z materiałów tej witryny internetowej. Korzystanie z materiałów tej witryny oznacza akceptację warunków. Jeżeli nie akceptujesz poniższych warunków, nie korzystaj z materiałów tej witryny.

 

Rejestracja

Osoba rejestrująca oświadcza, że jest pracownikiem etatowym rejestrowanej spółki oraz posiada stosowne uprawnienie, zezwolenie do rejestracji spółki w programie partnerskim Powershift. Jednocześnie osoba rejestrująca poświadcza, iż posiada stosowe upoważnienie na dodanie do listy kontaktowej osób trzecich oraz poświadcza, że osoby te są zatrudnione w spółce rejestrowanej.

Osoba rejestrująca, działając w imieniu własnym oraz osób trzecich, wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną oraz telefoniczną z zarejestrowaną grupą kontaktową oraz wraża zgodę na przesłanie materiałów informacyjnych, marketingowych, biuletynów technicznych a także informacji o aktualnych promocjach.

 

Korzystanie z Witryny

Firma NETGEAR upoważnia cię do przeglądania i ściągania materiałów z tej witryny internetowej (zwanej dalej „Witryną”) wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem zachowania wszelkich praw własności intelektualnej i innych informacji i prawach autorskich zawartych w oryginalnym materiale lub jakichkolwiek jego kopiach. Materiałów zawartych w Witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować, prezentować publicznie, wykonywać, dystrybuować ani w żaden innych sposób wykorzystywać publicznie lub w celach komercyjnych bez zgody firmy NETGEAR. W rozumieniu niniejszych Warunków zabronione jest korzystanie z tych materiałów do jakichkolwiek celów na innej witrynie internetowej lub sieciowym środowisku komputerowym bez zgody firmy NETGEAR. Materiały zawarte w Witrynie są chronione prawami autorskimi. Wszelkie nieupoważnione korzystanie z materiałów zawartych w Witrynie może stanowić naruszenie praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych lub innych przepisów prawa. W przypadku naruszenia Warunków, Twoje upoważnienie do korzystania z Witryny automatycznie wygasa i jesteś zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia jakichkolwiek materiałów drukowanych lub ściągniętych. Firma NETGEAR zastrzega również prawo do cofnięcia Twojego upoważnienia do korzystania z usług oferowanych przez Witrynę i do usunięcia twojego konta lub kont związanych z Witryną bez podania przyczyny, niezwłocznie lub w innym czasie.

 

Korzystanie z Oprogramowania

Ściągnięcie i korzystanie z Oprogramowania z Witryny podlega warunkom określonym w Licencji Oprogramowania, towarzyszącej lub dostarczonej z Oprogramowaniem. Przed ściągnięciem lub zainstalowaniem Oprogramowania należy przeczytać i zaakceptować warunki Licencji Oprogramowania.

 

Treści użytkowników

Z wyjątkiem informacji oznaczonych, jako prywatne, wszelkie materiały, informacje lub inne treści przekazane lub opublikowane przez Ciebie na Witrynie będą uznawane za jawne i publiczne (zwane dalej Treściami). Firma NETGEAR nie podejmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w związku z Treściami. Firma NETGEAR i wyznaczone przez nią osoby będą upoważnione do kopiowania, ujawniania, dystrybucji, wykorzystywania i innych form użytkowania Treści a także wszelkich danych, obrazów, dźwięków, tekstów i innych informacji tam zawartych w dowolnych celach, w tym komercyjnych. Zabrania się publikowania lub przekazywania do lub z Witryny wszelkich treści bezprawnych, gróźb, pomówień, oszczerstw, materiałów obscenicznych, pornograficznych a także wszelkich innych materiałów naruszających prawo.

 

Odnośniki do innych witryn

Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych udostępnione na Witrynie służą wyłącznie wygodzie użytkownika. Korzystając z tych odnośników, opuszczasz Witrynę. Firma NETGEAR nie dokonała przeglądu tych stron ani ich treści. Wobec powyższego firma NETGEAR nie firmuje ani w żaden inny sposób nie odnosi się do treści, informacji, programów, produktów i innych materiałów tam zwartych ani też nie wypowiada się na temat rezultatów korzystania z wyżej wymienionych. Korzystając z zewnętrznych odnośników podanych na Witrynie czynisz to na własne ryzyko.

 

Wyłączenia

Materiały i usługi udostępniane na witrynie są udostępniane bez żadnych gwarancji możliwości komercyjnego wykorzystania, zastosowania do konkretnych celów ani też gwarancji nie naruszania praw ochrony własności intelektualnej. Ponadto firma NETGEAR nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym ani kompletności materiałów udostępnianych na Witrynie. Firma NETGEAR może wprowadzać dowolne zmiany w treści materiałów i usług oferowanych na Witrynie oraz produktów i cen bez powiadomienia. Materiały i usługi udostępniane na Witrynie mogą być nieaktualne, a firma NETGEAR nie zobowiązuje się do ich uaktualniania. Informacje publikowane na Witrynie mogą odnosić się do produktów, programów lub usług niedostępnych w Twoim kraju. Skontaktuj się z przedstawicielstwem firmy NETGEAR w sprawie informacji dotyczących dostępnych produktów, programów i usług.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma NETGEAR, jej dostawcy ani żadne inne strony trzecie wymienione na witrynie nie będą odpowiedzialne za straty (w tym między innymi straty związane z utratą zysków, danych lub zakłóceń w ciągłości działalności gospodarczej) powstałe w związku z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub wskutek korzystania z niniejszej witryny wszelkich witryn, do których odnośniki znajdują się na tej witrynie, lub materiałów, informacji i usług zawartych w tych witrynach, niezależnie od formy prawnej: gwarancji, umowy, deliktu lub innej i niezależnie od ewentualnego powiadomienia o możliwości powstania wyżej wymienionych strat. Korzystanie z materiałów, informacji lub usług zawartych na tej witrynie dla celów serwisu, naprawy lub poprawy funkcjonowania urządzeń lub danych odbywa się na koszt własny korzystającego.

 

Program Lojalnościowy

Program Lojalnościowy zwany również Motywacyjnym przeznaczony jest wyłącznie dla partnerów NETGEAR działających w systemie PowerShift na terenie Polski. Akceptując warunki regulaminu wyrażasz zgodę na uczestnictwo w Programie Motywacyjnym i otrzymywanie punktów związanych z wynikami sprzedaży przez cały okres trwania Programu Lojalnościowego. Do obowiązków reprezentanta firmy należy upewnić się, że jego udział w Programie Lojalnościowym jest zgodny z regulaminem i zasadami pracodawcy

 

Program Lojalnościowy (Czas)

Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 1.10.2007 a niniejsze warunki są wiążące dla uczestników Programu Motywacyjnego niezależnie od daty przystąpienia. Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym jest równoznaczne z pełnym i bezwarunkowym przyjęciem niniejszych warunków.

 

Program Lojalnościowy (Punkty)

Program Lojalnościowy jest programem opartym na punktach. Każdy zarejestrowany partner otrzymuje punkty na podstawie sprzedaży określonych produktów NETGEAR. Lista punktowanych produktów znajduje się w panelu Partnera. Lista produktów punktowanych oraz ilość punktów przyznawanych za dany produkt może ulec zmianie. W przypadku sprzedaży produktów na które partner otrzymał cenę specjalną/projektową punkty nie są przyznawane. Wymiana punktów na nagrody odbywa się pomiędzy firmą posiadającą punkty a NETGEAR. NETGEAR wyłącza się z rozstrzygania, kto po stronie firmy powinien otrzymać daną nagrodę. Nagroda otrzymana za punkty przesyłana jest do firmy a osoba umieszczona na liście przewozowym winna być traktowana, jako reprezentant danej firmy. Osobą reprezentującą, na którą nagroda zostanie zaadresowana jest pierwszą osobą z lisy kontaktowej. Punkty będą przyznawane uczestnikom, na koniec każdego kwartału. Firma NETGEAR nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w naliczaniu punktów. Zebrane punkty tracą ważność, co kwartał w ostatnim dniu danego kwartału. Niewykorzystane punkty w danym kwartale zostają utracone i nie przechodzą na kwartał następny. Punkty za produkty NETGEAR sprzedane w ostatnim tygodniu danego kwartału zostaną naliczone w nowym kwartale.

 

Program Lojalnościowy (Wymiana punktów na nagrody)

Wymiana punktów na nagrody za pośrednictwem strony internetowej następuje niezwłocznie a informacje dotyczące realizacji transakcji wymiany punktów na nagrody zostanie wysłana do pierwszej osoby z listy kontaktowej. Firma NETGEAR nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu nagrody. Po zakończeniu transakcji wymiany punktów na nagrody zamówienie będzie realizowane w kolejności wyznaczonej przez dostawcę nagród.

 

 

Program Lojalnościowy (Nagrody)

Firma NETGEAR dokłada wszelkich starań, aby opis nagrody odpowiadał stanowi rzeczywistemu jednakże firma NETGEAR nie ponosi odpowiedzialności na różnice pomiędzy opisem a stanem rzeczywisty. Firma NETGEAR zastrzega sobie prawo do dodania lub usunięcia nagród z listy nagród a także zastrzega prawo do zamiany nagród na nagrody o tej samej lub wyższej wartości bez wcześniejszego powiadomienia Partnera. Firma NETGEAR zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji transakcji w przypadku braku dostępności nagrody oraz w przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie o błędnym naliczeniu punktów. W takim wypadku realizacja transakcji zostanie przeprowadzona indywidualnie. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Firma NETGEAR nie zobowiązuje się do uiszczenia podatku wynikającego z przyznania nagrody podlegającej opodatkowaniu.

 

Program Lojalnościowy (Postanowienia ogólne)

Firma NETGEAR nie będzie odpowiedzialna za żadne zobowiązania podatkowe powstałe w związku z Programem Motywacyjnym. Firmy NETGEAR zastrzegają prawo do zmiany, modyfikacji, zakończenia lub przerwania niniejszego Programu Motywacyjnego bez uprzedzenia. W razie jakichkolwiek sporów, decyzje NETGEAR będą ostateczne. Firmy nie wejdą w żadną korespondencję dotyczącą ewentualnych kwestii spornych. Od zwycięzców może być wymagany udział w działaniach nagłaśniających program. Firma NETGEAR International Inc nie gwarantuje realizacji zobowiązań przez żadną stronę trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub brak działań stron trzecich. Uczestnicy biorący udział w Programie przyjmują do wiadomości, że ani NETGEAR nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne obrażenia, straty, koszty, szkody lub niespełnione oczekiwania, w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio w związku przyjęciem, użyciem lub nadużyciem przedmiotu będącego nagrodą, i/lub uczestnictwem w niniejszym Programie Motywacyjnym. NETGEAR zastrzega sobie prawo do zmian warunku regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia Partnera o zmianach regulaminu.

 

Ogólne

Firma NETGEAR może wprowadzić zmiany do tych Warunków poprzez uaktualnienie niniejszego tekstu. Zaleca się przeglądać niniejszą stronę od czasu, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami Warunków, ponieważ są one wiążące. Niektóre postanowienia niniejszych Warunków mogą być zastąpione szczegółowymi notami prawnymi lub warunkami umieszczonymi na poszczególnych stronach Witryny.

 

Polityka prywatności NETGEAR

Firma NETGEAR szanuje i chroni twoją prywatność. Naszą witrynę skonstruowaliśmy w sposób, który w większości umożliwia korzystanie z niej bez identyfikowania ciebie i bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli zdecydujesz się udzielić informacji umożliwiających twoją identyfikację, możesz być pewny, że będą one wykorzystywane wyłącznie w celu twojej obsługi, jako klienta NETGEAR. Niniejsza deklaracja dotycząca prywatności informacji umożliwiających identyfikację opiera się na pięciu zasadach: Świadomości, Wyboru, Zgodności i Dostępu oraz Bezpieczeństwa i Nadzoru.

 

Świadomość

Firma NETGEAR przedkłada niniejsze Oświadczenie o Prywatności w Internecie, aby poinformować o zasadach i praktykach polityki ochrony prywatności oraz o decyzjach, jakie przysługują ci względem sposobów gromadzenia i wykorzystywania informacji na twój temat.

 

Zakres zbieranych informacji

Na tej witrynie można składać zapytania i rejestrować się w celu uzyskania materiałów. Dane osobowe zbierane przez witrynę obejmują imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Aby usprawnić naszą dalszą komunikację z użytkownikami, a także dla poprawy poziomu naszych produktów i usług (w tym procesów rejestracji) możemy również zwracać się do ciebie o informacje dotyczące twoich zainteresowań zawodowych, doświadczeń z naszymi produktami i bardziej szczegółowych preferencji dotyczących kontaktu.

 

Sposób wykorzystania

Firma NETGEAR wykorzystuje twoje dane do lepszego zrozumienia twoich potrzeb i sprawniejszej obsługi. W szczególności wykorzystujemy dane podczas realizacji transakcji, do udzielania informacji zwrotnych, do informowania cię o usługach i korzyściach a także do personalizacji wyglądu naszej witryny. Możemy również wykorzystywać twoje informacje lub kontaktować się z tobą w ramach badań rynkowych lub aby dostarczyć ci informacje marketingowe, które naszym zdaniem mogą cię zainteresować. Stosujemy się również do ewentualnych wymogów lokalnych, na przykład do obowiązku uzyskania zgody przed zainicjowaniem kontaktu.

 

Współdzielenie

Firma NETGEAR nie sprzedaje, wynajmuje ani leasinguje twoich danych osobowych stronom trzecim. O ile nie uzyskamy twojej zgody lub nie będzie to wymagane prawem, będziemy jedynie współdzielić dane osobowe podane przez ciebie z partnerami handlowymi, którzy działają w naszym imieniu, w celach opisanych w akapicie "Sposób wykorzystania". Partnerzy handlowi stosują się do naszych zasad ochrony prywatności i obowiązują ich odpowiednie umowy o poufności. Dane zebrane w Internecie mogą być również łączone z informacjami dostarczonymi przez ciebie podczas rejestracji zakupionych przez ciebie produktów dystrybuowanych przez NETGEAR.

 

Wybór

Firma NETGEAR nie będzie wykorzystywać ani współdzielić danych osobowych przekazanych nam drogą internetową w do celów niezwiązanych z wyżej opisanymi bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i przedstawienia mu wyboru. Zgodnie z wcześniejszymi stwierdzeniami gwarantujemy również możliwość poinformowania nas o braku zgody na otrzymywanie niezamówionych materiałów marketingu bezpośredniego i podejmiemy wszelkie działania by taką decyzję uszanować. Będziemy również pytać o zgodę w przypadku zamiaru udostępnienia twoich informacji stronom trzecim, które nie działają w naszym imieniu i nie podlegają naszej politycy prywatności

 

Zgodność i dostęp

Firma NETGEAR podejmuje wszelkie starania by zapewnić zgodność twoich danych osobowych ze stanem faktycznym. Odnośniki do zewnętrznych witryn internetowych udostępniane na Witrynie służą wyłącznie wygodzie użytkownika. Korzystając z tych odnośników, opuszczasz witrynę NETGEAR. Firma NETGEAR nie dokonała przeglądu wszystkich tych stron ani ich treści i nie kontroluje ani nie odpowiada za te witryny, ich treść ani ich politykę prywatności. Wobec powyższego firma NETGEAR nie firmuje ani w żaden inny sposób nie odnosi się do treści, informacji, programów, produktów i innych materiałów tam zwartych ani też nie wypowiada się na temat rezultatów korzystania z wyżej wymienionych. Korzystając z zewnętrznych odnośników podanych na Witrynie czynisz to na własne ryzyko.

 

Bezpieczeństwo

Firma NETGEAR podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa twoich informacji. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi lub ujawnieniu oraz w celu utrzymania zgodności danych ze stanem faktycznym i zapewnienia właściwego ich wykorzystania, wprowadziliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury dla zabezpieczenia informacji zbieranych przez Internet.